Zaloguj się do systemu wprowadzając numer PESEL


Na jeden numer PESEL można zalogować się jednocześnie tylko z jednego miejsca.
Logowanie na ten sam numer PESEL z innego urządzenia spowoduje wylogowanie wszystkich pozostałych.